Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zdzisław SZLAJNDA

Zdzisław SZLAJNDA

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 177, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, klub: Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 23.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała I/3/18 członek
Komisja Inwentaryzacyjna doraźna II/15/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-16 15:31:18 uchwała w sprawie zmiany cen żyta za
2018-11-16 15:36:16 uchwała w sprawie zmiany uchwały BO przeciw
2018-11-19 16:14:45 3.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 16:35:46 3.3. Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 16:51:02 3.4. Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 17:43:34 6.1. Wybór Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:00:21 6.2. Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:16:36 7.1. Ustalenie składu ilościowego komisji stałych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:19:30 7.2. Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:23:00 7.3. Wybór członków Komisji Gospodarki i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:25:10 7.4. Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:29:08 7.5. Wybór członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:38:05 7.7. Wybór członków Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:41:53 7.8. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:32:49 7.6.1. Wybór przewodniczącego Komisji PPiOŚ - kandydatura Sołek Leszek I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:34:56 7.6.2. Wybór przewodniczącego Komisji PPiOŚ - kandydatura Mroczkowski Edmund I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2018-12-10 13:30:06 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:36:11 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:41:34 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:52:13 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku - etap I. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:58:08 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku w drodze wniesienia majątku trwałego i objęcia w zamian nowych udziałów. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:05:51 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:18:38 10.1 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2018 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:25:27 11.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2019. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:29:57 12.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:45:15 13.1. Przyjęcie 3-osobowego składu ilościowego Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:48:40 13.2.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - kandydat: Radosław BIEŃKOWSKI II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:50:36 13.3. Przyjęcie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:53:54 13.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leżajsku. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:55:56 14.1. Przyjęcie 3-osobowego składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:58:20 14.2.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kandydat Stanisław SROKA II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:00:38 14.3. Przyjęcie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:03:37 14.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Leżajsku. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:09:26 15.1.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej - kandydat: Andrzej SKOWRONEK II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:11:11 15.2. Przyjęcie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:15:15 15.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania inwentaryzacji mienia komunalnego. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:18:03 16.1.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Mieczysław SZTABA II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:29:22 16.2.4. Przyjęcie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:31:41 16.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:22:57 16.2.1. Głosowanie na członka Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Leszek SOŁEK II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:24:39 16.2.2. Głosowanie na członka Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Stanisława BOBOWSKA II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:26:36 16.2.3. Głosowanie na członka Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Stanisław KORNASIEWICZ II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku wstrzymał się
2018-12-17 13:07:38 1.1. Zmiana porządku obrad III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:30:31 4.1.1. Przyjęcie wniosków Komisji Gospodarki i Budżetu do projektu budżetu na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:32:19 4.1.2. Przyjecie autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu budżetu na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:33:44 4.2. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z poprawkami. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:47:55 5.1.1. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza do WPF na lata 2019-2022. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:49:02 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2022 wraz z poprawkami. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:07:28 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:13:30 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:22:34 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Leżajsku. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:27:35 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Spółka z o.o. w Leżajsku w drodze wniesienia majątku trwałego i objęcia w zamian nowych udziałów. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:15:53 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:23:08 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 11/19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:28:48 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 60/II/19 dla terenu położonego wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Sportowej w Leżajsku. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:33:11 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Leżajskim w sprawie powierzenia Gminie Miastu Leżajsk przez Powiat Leżajski prowadzenia zadania publicznego. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:44:14 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:51:04 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:06:19 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:16:31 Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019-2022. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:36:17 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Leżajska. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:41:14 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:46:07 Ad. 14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:49:04 Ad. 14. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:53:02 Ad. 14. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:56:03 Ad. 15. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 15:02:47 Ad. 16. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:35:47 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:41:52 Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022 V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:47:09 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia podatku od psów V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:50:35 Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/67/11 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Leżajska na lata 2011-2032”. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:55:33 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:00:16 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:13:34 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leżajska. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:24:50 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:43:00 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Leżajska. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:58:23 Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Leżajska dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Leżajska. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 15:19:05 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 15:20:07 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty i objęcia w zamian nowych udziałów VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 15:34:56 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2020 VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 16:48:38 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 16:11:42 Ad. 8.1. Uwaga 1. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:13:20 Ad. 8.2. Uwaga 2. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:14:33 Ad. 8.3. Uwaga 3. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:15:39 Ad. 8.4. Uwaga 4. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:16:52 Ad. 8.5. Uwaga 5. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:18:09 Ad. 8.6. Uwaga 6. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:19:03 Ad. 8.7. Uwaga 7. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:19:59 Ad. 8.8. Uwaga 8. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:21:06 Ad. 8.9. Uwaga 1. z dnia 26.07.2018 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:22:15 Ad. 8.10. Uwaga 2. z dnia 26.07.2018 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:57:00 Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/39/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk. VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 13:03:18 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 13:31:07 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:17:03 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:26:35 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:51:12 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2018 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:54:55 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 maja 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:59:35 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:04:15 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:15:29 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:20:33 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska na rok 2020. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:33:59 Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:26:08 Ad. 14. 1. Wybór przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:30:11 Ad. 14. 2. Wybór członków zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:50:50 Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Leżajsku VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 16:51:21 Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 16:05:00 Ad. 16.1. Uwaga 1 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:06:18 Ad. 16.2. Uwaga 2 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:07:34 Ad. 16.3. Uwaga 3 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:08:42 Ad. 16. 4. Uwaga 4 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:09:38 Ad. 16. 5. Uwaga 5 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:10:33 Ad. 16. 6. Uwaga 6 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:11:23 Ad. 16. 7. Uwaga 7 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:12:17 Ad. 16. 8. Uwaga 8 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:13:28 Ad. 16. 9. Uwaga 9 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:14:36 Ad. 16. 10. Uwaga 10 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:15:39 Ad. 16. 11. Uwaga 11 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:16:36 Ad. 16. 12. Uwaga 1 - z dn. 23.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:17:47 Ad. 16. 13. Uwaga 2 - z dn. 23.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:18:50 Ad. 16. 14. Uwaga 1 - z dn. 26.10.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:19:51 Ad. 16. 15. Uwaga 2 - z dn. 26.10.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:20:59 Ad. 16. 16. Uwaga 3 - z dn. 26.10.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:22:38 Ad. 16. 17. Uwaga 1 - z dn. 28.03.2018 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:23:37 Ad. 16. 18. Uwaga 2 - z dn. 28.03.2018 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:55:11 Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-07-22 14:04:07 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-07-22 14:14:58 Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-07-22 14:28:52 Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Plac Dworcowy w Leżajsku. IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-07-22 14:33:04 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-08-12 14:20:56 Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Leżajsk. X sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-08-12 14:12:02 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. X sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-08-12 14:29:24 Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. X sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-09-03 15:09:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. XI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-09-30 13:41:33 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki w Leżajsku. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 13:45:34 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2019 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 13:49:22 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:03:45 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:10:38 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:15:28 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:19:38 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:38:35 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:42:55 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 - 2022. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:05:32 Ad. 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, na których powstają odpady komunalne. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:09:02 Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:52:15 Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:55:11 Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 16:04:46 Ad. 18. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach ławników sądowych XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:21:31 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu gminy Miasto Leżajsk. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:26:21 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:35:00 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:42:26 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:45:56 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:49:35 Ad. 10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:58:15 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 14:17:00 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata 2019-2022”. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 14:21:36 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 11/19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 14:27:02 Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 60/II/19 dla terenu położonego wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Sportowej w Leżajsku. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-27 16:41:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-12-16 13:21:39 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:31:48 Ad. 5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2020 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:54:08 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:18:09 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:22:27 Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/274/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:24:55 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Browarnej działki ewidencyjnej nr 68/72. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:32:02 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:30:30 Ad. 5.1. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu budżetu na 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 13:05:05 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:27:23 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Karola Szymanowskiego działki ewidencyjnej nr 5293/2. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:53:07 Ad. 6.1. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały WPF XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-30 15:10:08 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. XVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-12-30 15:34:07 Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-12-30 15:39:49 Ad. 3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-02-03 13:18:35 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Antoniego Lukszandla. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:31:45 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2024. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:52:54 Ad. 11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:58:35 Ad. 12. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:38:26 Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/140/04 z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg posiadających kategorię dróg gminnych w Leżajsku. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:41:45 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-17 15:16:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/231/14 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6/14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. XVIII Rady Miejskiej w Leżajsku- nadzwyczajna za
2020-02-17 15:20:35 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XVIII Rady Miejskiej w Leżajsku- nadzwyczajna za
2020-02-17 15:07:53 Zmiana porządku obrad XVIII Rady Miejskiej w Leżajsku- nadzwyczajna za
2020-05-25 13:36:17 Ad.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/124/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 13:38:06 Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 13:48:48 Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 13:53:36 Ad.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020 – 2025. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 14:07:22 Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego w wysokości 1 408 494,86 zł. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 14:14:30 Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego w wysokości 2 259 604,84 zł. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 14:31:12 Ad.12. Stanowisko w sprawie wniosków podmiotów gospodarczych dotyczących przeciwdziałania skutkom wywołanym przez COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-08 15:24:54 Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy. XXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-06-08 15:34:40 Ad.3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-06-29 13:42:44 Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 14:38:14 Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2019 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 14:48:12 Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2019 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 15:09:47 Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2019 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 15:15:01 Ad.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Leżajsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 15:21:17 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 13:04:45 Ad. 1. Wniosek Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za