Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Radosław BIEŃKOWSKI

Radosław BIEŃKOWSKI

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 155, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, klub: Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 23.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/13/18 przewodniczący
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych stała I/3/18 członek
Komisja ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk doraźna IV/33 /19 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-16 15:31:18 uchwała w sprawie zmiany cen żyta wstrzymał się
2018-11-16 15:36:16 uchwała w sprawie zmiany uchwały BO za
2018-11-19 16:14:45 3.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 16:35:46 3.3. Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Przewodniczącego I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 16:51:02 3.4. Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 17:43:34 6.1. Wybór Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:00:21 6.2. Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:16:36 7.1. Ustalenie składu ilościowego komisji stałych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:19:30 7.2. Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:23:00 7.3. Wybór członków Komisji Gospodarki i Budżetu I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:25:10 7.4. Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:29:08 7.5. Wybór członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:38:05 7.7. Wybór członków Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:41:53 7.8. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:32:49 7.6.1. Wybór przewodniczącego Komisji PPiOŚ - kandydatura Sołek Leszek I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-11-19 18:34:56 7.6.2. Wybór przewodniczącego Komisji PPiOŚ - kandydatura Mroczkowski Edmund I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2018-12-10 13:30:06 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:36:11 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:41:34 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:52:13 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku - etap I. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 13:58:08 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku w drodze wniesienia majątku trwałego i objęcia w zamian nowych udziałów. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:05:51 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:18:38 10.1 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2018 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:25:27 11.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2019. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:29:57 12.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:45:15 13.1. Przyjęcie 3-osobowego składu ilościowego Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:48:40 13.2.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - kandydat: Radosław BIEŃKOWSKI II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:50:36 13.3. Przyjęcie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:53:54 13.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leżajsku. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:55:56 14.1. Przyjęcie 3-osobowego składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 14:58:20 14.2.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kandydat Stanisław SROKA II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:00:38 14.3. Przyjęcie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:03:37 14.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Leżajsku. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:09:26 15.1.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej - kandydat: Andrzej SKOWRONEK II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:11:11 15.2. Przyjęcie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:15:15 15.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania inwentaryzacji mienia komunalnego. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:18:03 16.1.1. Głosowanie na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Mieczysław SZTABA II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:29:22 16.2.4. Przyjęcie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:31:41 16.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:22:57 16.2.1. Głosowanie na członka Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Leszek SOŁEK II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:24:39 16.2.2. Głosowanie na członka Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Stanisława BOBOWSKA II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-10 15:26:36 16.2.3. Głosowanie na członka Komisji Mieszkaniowej - kandydat: Stanisław KORNASIEWICZ II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku wstrzymał się
2018-12-17 13:07:38 1.1. Zmiana porządku obrad III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:30:31 4.1.1. Przyjęcie wniosków Komisji Gospodarki i Budżetu do projektu budżetu na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:32:19 4.1.2. Przyjecie autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu budżetu na 2019 r. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:33:44 4.2. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z poprawkami. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:47:55 5.1.1. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza do WPF na lata 2019-2022. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 14:49:02 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2022 wraz z poprawkami. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:07:28 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:13:30 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:22:34 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Leżajsku. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2018-12-17 15:27:35 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Spółka z o.o. w Leżajsku w drodze wniesienia majątku trwałego i objęcia w zamian nowych udziałów. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:15:53 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:23:08 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 11/19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:33:11 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Leżajskim w sprawie powierzenia Gminie Miastu Leżajsk przez Powiat Leżajski prowadzenia zadania publicznego. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:44:14 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 13:51:04 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:06:19 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:16:31 Ad. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019-2022. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:36:17 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Leżajska. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:41:14 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:46:07 Ad. 14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:49:04 Ad. 14. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:53:02 Ad. 14. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 14:56:03 Ad. 15. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-01-28 15:02:47 Ad. 16. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:35:47 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:41:52 Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022 V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:47:09 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia podatku od psów V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:50:35 Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/67/11 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Leżajska na lata 2011-2032”. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 14:55:33 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:00:16 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:13:34 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leżajska. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:24:50 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:43:00 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Leżajska. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-03-18 15:58:23 Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Leżajska dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Leżajska. V Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 15:19:05 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 15:20:07 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty i objęcia w zamian nowych udziałów VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 15:34:56 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2020 VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 16:48:38 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 16:11:42 Ad. 8.1. Uwaga 1. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:13:20 Ad. 8.2. Uwaga 2. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:14:33 Ad. 8.3. Uwaga 3. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:15:39 Ad. 8.4. Uwaga 4. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:16:52 Ad. 8.5. Uwaga 5. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:18:09 Ad. 8.6. Uwaga 6. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:19:03 Ad. 8.7. Uwaga 7. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:19:59 Ad. 8.8. Uwaga 8. z dnia 28.11.2017 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:21:06 Ad. 8.9. Uwaga 1. z dnia 26.07.2018 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:22:15 Ad. 8.10. Uwaga 2. z dnia 26.07.2018 r. - do zmiany Nr 9/17 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-04-15 16:57:00 Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/39/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk. VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-04-15 13:03:18 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. VI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-05-06 14:18:53 Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - projekt uchwały nr OR.0006.26.2019. VII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-05-06 14:23:01 Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok - projekt uchwały nr OR.0006.27.2019. VII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-05-06 14:28:14 Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022 - projekt uchwały nr OR.0006.28.2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-05-06 14:36:43 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy - projekt uchwały nr OR.0006.29.2019. VII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-05-06 14:43:47 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku. VII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 13:31:07 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:17:03 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:26:35 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:51:12 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2018 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:54:55 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 maja 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 14:59:35 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:04:15 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:15:29 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:20:33 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska na rok 2020. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:33:59 Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:30:11 Ad. 14. 2. Wybór członków zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 15:50:50 Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Leżajsku VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku wstrzymał się
2019-06-17 16:51:21 Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-06-17 16:05:00 Ad. 16.1. Uwaga 1 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:06:18 Ad. 16.2. Uwaga 2 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:07:34 Ad. 16.3. Uwaga 3 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:08:42 Ad. 16. 4. Uwaga 4 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:09:38 Ad. 16. 5. Uwaga 5 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:10:33 Ad. 16. 6. Uwaga 6 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:11:23 Ad. 16. 7. Uwaga 7 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:12:17 Ad. 16. 8. Uwaga 8 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku wstrzymał się
2019-06-17 16:13:28 Ad. 16. 9. Uwaga 9 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:14:36 Ad. 16. 10. Uwaga 10 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:15:39 Ad. 16. 11. Uwaga 11 - z dn. 28.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:16:36 Ad. 16. 12. Uwaga 1 - z dn. 23.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:17:47 Ad. 16. 13. Uwaga 2 - z dn. 23.11.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:18:50 Ad. 16. 14. Uwaga 1 - z dn. 26.10.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku wstrzymał się
2019-06-17 16:19:51 Ad. 16. 15. Uwaga 2 - z dn. 26.10.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:20:59 Ad. 16. 16. Uwaga 3 - z dn. 26.10.2017 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:22:38 Ad. 16. 17. Uwaga 1 - z dn. 28.03.2018 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:23:37 Ad. 16. 18. Uwaga 2 - z dn. 28.03.2018 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2019-06-17 16:55:11 Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-07-22 14:04:07 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-07-22 14:14:58 Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-07-22 14:28:52 Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Plac Dworcowy w Leżajsku. IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-07-22 14:33:04 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy IX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-08-12 14:20:56 Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Leżajsk. X sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-08-12 14:12:02 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. X sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-08-12 14:29:24 Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. X sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-09-03 15:09:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. XI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-09-30 13:41:33 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki w Leżajsku. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 13:45:34 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2019 r. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 13:49:22 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:03:45 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:10:38 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:15:28 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:19:38 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:38:35 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 14:42:55 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 - 2022. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:05:32 Ad. 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, na których powstają odpady komunalne. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:09:02 Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:52:15 Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 15:55:11 Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-09-30 16:04:46 Ad. 18. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach ławników sądowych XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:21:31 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu gminy Miasto Leżajsk. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:26:21 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:35:00 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:42:26 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:45:56 Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:49:35 Ad. 10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 13:58:15 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 14:17:00 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata 2019-2022”. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 14:21:36 Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 11/19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-11-18 14:27:02 Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 60/II/19 dla terenu położonego wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Sportowej w Leżajsku. XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 13:21:39 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:31:48 Ad. 5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2020 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:54:08 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:18:09 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:22:27 Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/274/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:24:55 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Browarnej działki ewidencyjnej nr 68/72. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:32:02 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:30:30 Ad. 5.1. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu budżetu na 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 13:05:05 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 15:27:23 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Karola Szymanowskiego działki ewidencyjnej nr 5293/2. XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-16 14:53:07 Ad. 6.1. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały WPF XV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2019-12-30 15:10:08 Ad. 1. Zmiana porządku obrad. XVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-12-30 15:34:07 Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2019-12-30 15:39:49 Ad. 3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-02-03 13:18:35 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Antoniego Lukszandla. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:31:45 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2024. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:52:54 Ad. 11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:58:35 Ad. 12. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:38:26 Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/140/04 z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg posiadających kategorię dróg gminnych w Leżajsku. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-03 13:41:45 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-02-17 15:16:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/231/14 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6/14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. XVIII Rady Miejskiej w Leżajsku- nadzwyczajna za
2020-02-17 15:20:35 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XVIII Rady Miejskiej w Leżajsku- nadzwyczajna za
2020-02-17 15:07:53 Zmiana porządku obrad XVIII Rady Miejskiej w Leżajsku- nadzwyczajna za
2020-03-16 13:06:01 Zmiana porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 13:36:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 13:40:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 13:43:45 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 13:47:20 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 13:51:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Leżajska w 2020 roku. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 13:55:00 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Nr XII/67/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Leżajska na lata 2011-2032”. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:02:36 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:06:53 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:11:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:14:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:18:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:23:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:43:31 Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku za rok 2019. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:52:41 Stanowisko w sprawie wniosku o obniżenie stawki opłaty adiacenckiej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XXIX/259/10 z 30 sierpnia 2010 r. złożonego przez strony toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości opłat adiacenckich wynikających z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalenia i podziału nieruchomości położonych w Leżajsku w rejonie ulic: Moniuszki, Bocznej Moniuszki, Studziennej i Spokojnej. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-03-16 14:59:48 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-04-20 15:21:12 Ad.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. XX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-05-25 13:36:17 Ad.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/124/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 13:38:06 Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 13:48:48 Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 13:53:36 Ad.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020 – 2025. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 14:07:22 Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego w wysokości 1 408 494,86 zł. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 14:14:30 Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego w wysokości 2 259 604,84 zł. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-05-25 14:31:12 Ad.12. Stanowisko w sprawie wniosków podmiotów gospodarczych dotyczących przeciwdziałania skutkom wywołanym przez COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 13:42:44 Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 14:38:14 Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2019 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 14:48:12 Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2019 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 15:09:47 Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2019 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 15:15:01 Ad.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Leżajsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 15:21:17 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-06-29 13:04:45 Ad. 1. Wniosek Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 13:04:22 Ad. 1. Wniosek Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 13:27:21 Ad.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 13:31:02 Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 13:35:13 Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Leżajska. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 13:38:24 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowej ulicy w Leżajsku. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 13:41:22 Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Bocznej Moniuszki. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 13:44:25 Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu w Leżajsku. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 14:01:18 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Leżajsku. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 14:03:24 Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-07-20 14:07:13 Ad.12. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 13:09:01 Ad. 1. Wniosek Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 14:16:26 Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 14:33:18 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 14:50:41 Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12/20 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leżajska”. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 15:44:21 Ad. 8.1. Uwaga 1 - z dn. 3 sierpnia 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2020-09-09 15:46:25 Ad. 8. 2. Uwaga 2 - z dn. 3 sierpnia 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2020-09-09 15:48:02 Ad. 8. 3. Uwaga 3 - z dn. 3 sierpnia 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2020-09-09 15:49:16 Ad. 8. 4 . Uwaga 4 - z dn. 3 sierpnia 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2020-09-09 15:50:25 Ad. 8. 5. Uwaga 5 - z dn. 3 sierpnia 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku wstrzymał się
2020-09-09 15:51:24 Ad. 8. 6 . Uwaga 6 - z dn. 3 sierpnia 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2020-09-09 15:52:30 Ad. 8. 7 . Uwaga 7 - z dn. 3 sierpnia 2020 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku przeciw
2020-09-09 16:11:55 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Placu Dworcowego w Leżajsku. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 16:16:29 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Leżajsk w roku szkolnym 2020/2021. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 16:19:54 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Leżajsk przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Leżajsk. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-09 16:22:49 Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-09-24 14:47:53 Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-10-19 13:02:36 Wniosek Zastępcy Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 9. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:17:14 Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:23:07 Ad.5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXVI/154/20 z dnia 9 września 2020 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:27:08 Ad.6. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę nr XXII/134/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:32:34 Ad.7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/114/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:33:44 Ad.8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/115/20 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:42:03 Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 29A/2000 terenu pomiędzy ulicami: Studzienną, Boczną Moniuszki i Spokojną w Leżajsku. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:45:58 Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 30A/2000 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, położonego na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:49:09 Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet na 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:52:05 Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2021 roku. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 13:58:20 Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 14:05:59 Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-10-19 14:10:05 Ad.15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-11-23 14:13:22 ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leżajsk. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-11-23 14:16:44 ad 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/114/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-11-23 14:19:30 ad 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/115/20 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatą. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-11-23 14:23:18 ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-11-23 14:26:33 ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-11-23 14:29:53 ad 8. Pojęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Szansa”. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-11-23 14:33:15 ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej w Leżajsku na terenie Ogródka Jordanowskiego. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2020-12-16 13:04:39 ad. 1. Wniosek Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-12-16 13:25:39 ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2021. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-12-16 13:55:40 ad.5.1. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu budżetu na 2021. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-12-16 13:57:09 ad. 5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-12-16 14:18:20 ad. 6.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały WPF na lata 2021-2025. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-12-16 14:19:46 ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021-2025. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-12-16 14:40:58 ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2020-12-16 14:46:12 ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-01-15 14:05:11 ad.1.1. Zmiana porządku obrad. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-01-15 14:26:52 ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia dotyczącego opracowania i wdrażania ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-01-15 14:29:27 ad. 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-01-15 14:35:45 ad. 7. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-01-15 14:41:05 ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-01-15 14:44:32 ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-01-15 14:07:39 ad.1.2. Zmiana porządku obrad. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 13:08:28 ad. 1. Zmiana porządku obrad. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 13:25:13 ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2021roku XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 13:30:20 ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/185/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leżajsk. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 14:06:52 ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Leżajsku. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 14:15:50 ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok . XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 14:19:08 ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Miasto Leżajsk weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej „Szansa” z siedzibą w Leżajsku. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 14:23:01 ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 14:31:08 ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 15:20:29 ad. 17. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady za 2020 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-08 15:25:14 ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Leżajska do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-03-29 13:06:16 ad. 1. Zmiana porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2021-03-29 13:13:54 ad. 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/193/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2021-03-29 13:18:52 ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2021-03-29 13:21:43 ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2021-03-29 13:24:54 ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma zakwalifikowanego jako petycję. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna za
2021-04-12 13:07:01 ad. 1. Zmiana porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 13:41:44 ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Leżajsk do realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 13:56:44 ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Leżajsk spółki pod nazwą „Podkarpacka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 14:00:28 ad7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej „Podkarpackiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej” w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 14:04:42 ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 14:10:20 ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 14:13:40 ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 14:17:15 ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 14:31:51 ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2021 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-04-12 14:35:03 ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 13:04:33 ad. 1. Zmiana porządku obrad. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 13:41:08 ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 13:45:39 ad.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/204/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Podkarpackiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 13:49:00 ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi miejskich jednostek organizacyjnych przez Urząd Miejski w Leżajsku. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 13:52:21 ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalniających za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 13:54:37 ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 13:57:01 ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:02:24 ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk na lata 2021-2023. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:08:32 ad. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/202/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Leżajsk do realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:14:20 ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez burmistrza . XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:16:50 ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:35:03 ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/180/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2021. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:47:02 ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:51:50 ad. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 14:56:44 ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12/20 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 15:00:15 ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-05-24 15:06:16 ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leżajska, jako organu podatkowego w podatku od nieruchomości. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 13:37:21 ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 14:18:22 ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2020 rok. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 14:26:37 ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2020 rok. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 14:34:06 ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2020 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 14:44:05 ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 14:51:22 ad.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 14:55:49 ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 29A/2000 terenu pomiędzy ulicami: Studzienną, Boczną Moniuszki i Spokojną w Leżajsku. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-06-25 15:00:36 ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 30A/2000 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, położonego na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-07-02 14:06:19 ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna. za
2021-08-30 14:09:25 ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna. za
2021-09-13 13:04:08 ad. 1. Zmiana porządku obrad. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 13:38:35 ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia o ustanowieniu klastra energii. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 13:44:02 ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 13:47:35 ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 13/21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leżajska. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 13:51:40 ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 71/21 terenu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego położonego przy ul. Długiej i Słonecznej w Leżajsku. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 13:54:33 ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Leżajsk w roku szkolnym 2021/2022. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 13:58:16 ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 14:01:18 ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 14:08:05 ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2021-09-13 14:12:47 ad. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za