§

Informacje prawne

Transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza, deklaracja dostępności

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

Pełna treść dokumentu


Po nowemu. Najważniejsze zmiany w nowej kadencji samorządów

Od nowej kadencji po raz pierwszy wójt będzie przedstawiał radnym raport o stanie samorządu, a przewodniczący rady będzie miał prawo wydawania poleceń pracownikom urzędu. 

Od początku tej kadencji samorządy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r.

Cały tekst


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE W SAMORZĄDZIE NA KONIEC I POCZĄTEK KADENCJI.

Jakie różnice są przy składaniu oświadczeń majątkowych przez radnych i wójtów (burmistrzów, prezydentów) na koniec kadencji i na jej początek w porównaniu z tymi składanymi co roku na 31 grudnia? Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę?

Omówienie szczegółów w artykule WSPÓLNOTY

Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów… (Dz.U. z 2003 r. nr 34, poz. 282).

Wzór oświadczenia majątkowego do samodzielnego wypełnienia 


USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Pełny tekst Ustawy

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Art. 14. 1. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.

4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy / rady powiatu / sejmiku województwa

  • §Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

    Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
    • § w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób
    • § w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
    • § w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób

Art. 21a. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.